Oblast rada advokatske kancelarije Beograd

Naša kancelarija zastupa naše klijente u svim pravnim oblastima.

Krivično pravo

Naš rad u okviru ove grane prava podrazumeva, pre svega, odbranu klijenata i staranje o njihovim pravima od prvog saslušanja pred istražnim organima, preko pristupa na glavnom pretresu, sve do pravnosnažnog okončanja krivičnog postupka.
Zastupamo i prava oštećenih u krivičnim predmetima i staramo se o njihovim interesima.

Privredno pravo

Osnivački/statusni pravni akti i zastupanje u postupku osnivanja, odluke, ugovori, pomoć u postupku stečaja i reorganizacije. Zastupanje pred Privrednim sudovima i drugim državnim organima.

Ugovori

Precizno, efikasno i uspešno izrađujemo najrazličitije vrste ugovora koji Vam mogu zatrebati radi regulisanja Vaših privatnih i poslovnih odnosa, počev od ugovora o kupoprodaji pokretnih i nepokretnih stvari, preko ugovora o radu, do ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji.

Naknada štete

Zastupamo naše klijente u postupcima pred Osiguravajućim društvima i u sudskim postupcima radi ostvarivanja prava na naknadu štete.

Nasledno i porodično pravo

Pokretanje ostavinskih postupaka, zastupanje na ostavinskim raspravama, prikupljanje dokaza o imovini koja je predmet nasleđivanja, kao i sastavljanje testamenata i ugovora predviđenih Zakonom o nasledjivanju (Ugovor o doživotnom izdržavanju itd).
Zastupanje u porodičnim sporovima, odnosno u parnicama radi razvoda braka, poveravanja mal. dece, u postupcima radi zaštite od nasilja u porodici.

Parnični postupci i izvršni postupak

Zastupanje naših klijenata u svim parničnim postupcima pred sudovima opšte i posebne nadležnosti. Podnošenje tužbi, odgovora na tužbu, podnesaka, kao i zastupanje na ročištima za glavnu raspravu.
Sastavljanje predloga za izvršenje na osnovu izvršne isprave, na osnovu verodostojne isprave, podnošenje prigovora u izvršnom postupku, realizacija naplate potraživanja.